Sponsoring

Scholen van de stichting Vrijescholen Athena kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen de scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Onze stichting staat in principe niet afwijzend tegenover sponsoring.

Sponsoring moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

Het moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.

  • Objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen moeten gegarandeerd zijn.
  • Onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs zijn onafhankelijk.
  • Sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal wijzen we af.
  • Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris van Onderwijs en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties – waaronder de Consumentenbond hebben ondertekend.
  • Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt behoeven de goedkeuring van het College van

Bestuur en de instemming van de directeur en de medezeggenschapsraad van de betreffende school.

  • Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen bij de directeur en/of het College van Bestuur.

Op het moment dat de school een sponsoractiviteit opzet, zal zij u vooraf informeren middels het ouderbericht of een aparte brief.